برچسب: اسپیگوت

شلنگ آب چیست؟

شلنگ آب چیست؟

شیلنگ های آب لوله های توخالی هستند که هدایت جریان آب را از یک منبع به مقصد ممکن می کنند. بسیاری از مردم شیلنگ باغچه ای را که برای آبیاری گیاهان و چمن های اطراف خانه استفاده می شود، رایج ترین نوع شلنگ آب می دانند. در حالی که این نوع شیلنگ ها محبوب هستند، […]