برچسب: انواع استوانه ترافیکی

عبور و مرور ایمن با استوانه ترافیکی

عبور و مرور ایمن با استوانه ترافیکی

نظم و رعایت آن در همه جا ایمنی می آورد. در خیابان‌ها ایجاد نظم، رفت و آمد مردم را ایمن می‌سازد و مانع بسیاری از تصادف‌ها یا به‌هم خوردن اعصاب می‌شود. اگر روزانه مجبورید در معابر شهری ساعاتی رفت‌و‌آمد کنید و یا رانندگی نمایید،  حتما گاهی ترافیک، تصادف‌ها، رانندگی‌های پر‌خطر و پارک نامناسب خودرو‌ها باعث […]